Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktningen genomförs i form av en omsorgsfull okulär besiktning av fastigheten

– Byggingenjör, ansluten till SBR
– SITAC Certifierad Entreprenadbesiktningsman
– SITAC Certifierad Kontrollansvarig Behörighet K
– Godkänd överlåtelsebesiktningsman SBR
– SITAC Certifierad BAS P
– Byggteknisk konsult vid om- och tillbyggnad
– Utför Projektledning

Överlåtelsebesiktning

Ändamålet med en överlåtelsebesiktning för köparen är att i samband med fastighetsöverlåtelse samla och redovisa information om fastighetens fysiska skick.

Överlåtelsebesiktningen genomförs i form av en omsorgsfull okulär besiktning av fastigheten. Vid den okulära besiktningen undersöker besiktningsmannen synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark i den mån marken är av byggnadsteknisk betydelse.

Besiktningsmannen upprättar ett besiktningsutlåtande över överlåtelsebesiktningen.
Där redovisas de fel som upptäckts vid den okulära besiktningen.

Om besiktningsmannen bedömer att det finns en påtaglig risk för att fastigheten har andra väsentliga fel än de som framkommit vid den okulära besiktningen redovisas en s.k. riskanalys där besiktningsmannen gör en bedömning av risker med huset.I riskanalysen ges även en motivering till den bedömningen.

Vi är Godkänd Överlåtelse Besiktningsman av SBR (Sveriges Byggingenjörernas Riksförbund).

Kontrollansvarig

KAs främsta uppgift är att ta fram byggherrens kontrollplan
och se till att denna följs.

Kontrollansvarig

När behövs en kontrollansvarig?
I de flesta fall när man utför bygg-, rivnings-, eller markåtgärd behövs en kontrollansvarig,
förkortat till KA.
Idag måste alla KA vara Certifierade med riksbehörighet, finns inga undantag.
KA’s främsta uppgift är att ta fram byggherrens kontrollplan och se till att denna följs.
Vid det tekniska samrådet på Kommunen fastställs denna och därefter skall KA se till att alla kontroller utförs.

Om KA upptäcker avvikelser så skall byggherren underrättas och vid behov även Byggnadsnämnden. Det är KA’s skyldighet.

Vi är Certifierade KA med behörighet K (högsta behörigheten).

Entreprenadbesiktning

Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva
grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten
i entreprenaden eller del därav.

Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning avser främst projekt för bygg-, bostads- eller fastighetsföretag eller andra beställare. Till besiktningsman skall i normalfallet beställaren utse en därtill lämpad person.

Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller del därav. Besiktningsmannen har därmed ett stort ansvar som kräver såväl teknisk och juridisk kompetens, erfarenhet och omdöme.

Besiktningsmannen skall upprätta ett skriftligt besiktningsutlåtande (inte protokoll) som undertecknas och skickas till parterna.
I utlåtandet skall förhållanden som rör besiktningen antecknas samt de fel som är enligt besiktningsmannens uppfattning fel.

Vi är Certifierade Entreprenadbesiktningsmän.

ByggarbetsmiljösamordnareByggarbetsmiljösamordnare

Inom bygg- och anläggningsbranschen sker många olyckor, ibland med dödligt utgång.
Arbetsmiljöriskerna och riskerna måste lyftas fram och belysas inför varje projekt.

Fr.o.m. den 1 januari 2009 skall byggherren utse BAS för alla pågående projekt och alla kommande och även då även projekt rörande fastighetsunderhåll.

För att vara lämplig ska den utsedda BAS personen ha den utbildning, kompetens, erfarenhet som behövs för att kunna utföra de uppgifter som åligger denne enligt Arbetsmiljölagen och AFS 1993:3
Byggnads – och anläggningsarbete med ändring AFS 2008:16.

Byggherren skall kunna styrka BAS’s kompetens och lämplighet med t.ex intyg från utbildning.

Vi är SITAC certifierad BAS P